Skip to main content

Paul Kuhn

Pavel Kuhn, zakladatel díla milosti Sv. Michaela ve švýcarském Dozwilu TG zemřel po mnohaletém utrpení čtvrtečního rána, 26. září 2002 ve věku 82 let. Byl ženatý a má tři dospělé děti.

Odvážný upomínající člověk umlkl, ale jeho slova obnovila mnoho lidských duší v zářivou svatyni a stali se věřícími křesťany. 30 dlouhých roků zasvěcoval tisíce hledajících do božích tajemství.

Když přišla řeč na jeho povolání zahradníka odpovídal se šibalským humorem: «Dříve jsem sázel zelí a jahody, dnes vysazuji květiny do orné půdy duše. Dříve jsem plel zahradu, dnes odstraňuji plevel z duší lidí. Učím je dobře a ušlechtile myslet.» Jeho hlavní zásady byly: «V duchu je všechno již hotové! Ze slova se stalo všechno! Zkoumejte vše a dobré si ponechte! Změňte své názory!» Z hloubky svého srdce promlouval těmito větami ohluchlým a oslepeným lidem do duše a povzbuzoval je, aby odložili své staré zvyklosti a začali měnit své srdce z kamene v srdce z masa a stali se novým stvořením.

Jeho charizma krášlily víra, důvěra, pokora, vytrvalost, obrazotvornost, neohroženost, klid a mírnost, inspirace, jasnovidnost a svatým Duchem řízená předtucha. Tak mu bylo možné praktikovat s jednoduchými prostředky pravou duchovní pomoc. Svou prostou a srozumitelnou řečí učil lidi víře ve Sv. Trojici, lásku k božímu Stvoření a pokoře ke všemu  Svatému a mystickému. V letech jeho misionářské práce se mu podařilo v obci Dozwil proti odporu širších vrstev obyvatelstva svépomocí zřídit kostel.

Tento Boží muž byl vyvolený k tomu, aby lidu bez orientace navrátil nazpět mluvu srdce. Jeho učení bylo prosté a všeobecně srozumitelné. Jeho slova byla tak obsažná a jasná, že je mohli pochopit a přijmout všichni lidé: děti, řemeslníci i osoby s vysokoškolským vzděláním.

Svou skromností a jednoduchostí stavěl mosty mezi vyznáními.

Nikdy nevzal někomu svobodnou vůli. «Dávám vám pozvánku, ale za nikým neběhám,» říkával. Byl stále hledající. On zaklepal a bylo mu otevřeno. Zaklepal na dveře své duše a království nebeské v něm mu bylo otevřeno. Moudrost nenašel studiem knih, ale v tichu meditace a hlavně zjeveními Archanděla Michaela. Slova Archanděla mu byla absolutní pravdou, kterou směle a nekompromisně učil. Po všechna léta se nenechal ničím a nikým odvrátit od nalezené cesty pravdy. Jeho velkým cílem bylo lidem vrátit jistý a původní základ víry.

V čase poklesků a lží volal do paměti lidí starou zapomenutou víru, která říká: V důvěře v působení Svatého ducha, v úctě před Svatým příjímáním, v lásce k srdci Ježíše a Marie, ve velké úctě před všemi Svatými a anděly, oslavujte a ctěte Boha. Jeho láska platila všem křesťanům, obzvláště protestantům, protože byl v této víře vychován a poznal touhu duše po čisté vodě.

Jeho základní téma znělo: Člověče - odkud - kam? S velkou horlivostí zasvěcoval lidi do božího plánu: Duch s duší přichází z věčnosti, je vtělen v tomto pozemském životě do jedinečného těla z hrubé materie, aby po úspěšném absolvování pozemské školy, opatřen zářivě bílým svatebním rouchem, vešel do nebe. Člověk má k dispozici své smysly, intuici a v ní pobývajícího ducha. A skrze něho se v meditaci a uvolnění může spojit s duchem božím.

Proto bylo uvolnění důležitou částí jeho kurzů. Náš duch se má spojit s božím duchem a oddělen od pozemské tíže se s Bohem dostat do souladu. Smrtí Pavla Kuhna dostala hlubší smysl jeho zásada při uvolňování: oddělte se od této země.

nazpět