Skip to main content

Charisma

Každé místo milosti je založeno na Bohem povolaných lidech. Tito jsou jejich charismatickým způsobem života příklady v duchovním životě. Plody jejich působnosti potvrzují pravost jejich povolání.

Před více než 40 lety byl Paul Kuhn uprostřed svého aktivního života, jako zahradník, povolán, aby dával poučení lidem na cestě k duchovnímu vývoji. V této úloze mu byli postaveni k boku se zvláštními charismatickými vlastnostmi Marie Gallati a později Ulrich Aeberhard.

Pod charismou je třeba chápat dar, zjevovat jako sloužící prostředník boží vůli lidem, jako se to dělo ve všech dobách, věrností příslibu Ježíše: «Já vás nezanechám osiřelé, přijdu k vám.» (Joh. 14,18) a «Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.» (Joh. 14, 26)

Každý duchovně rostoucí člověk potřebuje zasvěcení a vedení. Tato potřeba je utišena na místech milosti, kde povolaný prostředník dává dále zjevení světla. Toto poslání si nemůže nikdo vzít nebo se sám o něho vědomě domáhat, ale je dáno vyvoleným lidem z vyšší moci. Často představuje zásah do osobního osudu, sloučený s mnohou nesnází a utrpením.

Pravost povolání se potvrzuje ve schopnosti být poslušný boží vůli a zprostředkovat lidem, přes osobní pronásledování a pomlouvání, čisté nefalšované učení. V tomto smyslu jsou kněží a duchovní ve všech církvích povolaní nástroje boží. Oni jsou zprostředkovateli milosti pro všechny lidi.

Přes šestnáct let přijímal Ulrich Aeberhard zjevení Bohem vedeným psaním. Podle «Grossen Bibelfuerer» (Droemer Knaur Verlag) je to forma přenášení zjevení božího ducha, nezávisle na vůli nebo rozumu zvěstujícího. Vyhlašovatel jako od Boha povolaný nástroj píše bez vůle jako psací nástroj božího ducha. Tak vznikly biblické spisy božím vnuknutím. Ony tedy nejsou od lidí napsané nebo vymyšlené výroky.

Ve 2. dopisu Petra je psáno: «Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.» (1, 21)

Tímto způsobem bylo lidstvo ve všech dobách vedeno Duchem božím. Tak i v dnešní době se to dělo v Díle milosti sv. Michaela charismatickým působením Paula Kuhna až do jeho smrti v roce 2002. 39 dlouhých roků bylo Dílo milosti sv. Michaela vedeno přímými zjeveními vysokých božích andělů a boží matky. 24 dlouhých roků mluvil k návštěvníkům mší nástrojem božím Marii Gallati sv. archanděl Michael. Tato čistá zjevení jsou zachycena písemně a na magnetofonový pásek. Její nástupce, Ulrich Aeberhard, přijímal velká množství zjevení tím, že psal a jeho ruka byla vedena božími anděly bez použití jeho intelektu. 16. ledna 1988 zemřela Maria Gallati a 30. září 2003 Ulrich Aeberhard po těžkém utrpení ve věku toliko 61 let. Obrovský poklad čistých nebeských darů čeká, aby ho lidé v úctě vyslyšeli nebo četli, a tím se nechali zevnitř obnovit v křesťanské víře. Události v Díle milosti sv. Michaela jsou srovnatelné s církevním vývojem prvotních křesťanů.