Skip to main content

Dílo boží milosti

Odedávna znají všechna náboženství a národy kultovní místa. Místa, která jsou spojena s významnými událostmi a až do dneška jsou uctívána a mnoho lidí je vyhledává. Bible zná mnoho takových míst. Mose přijal Desatero božích přikázání na hoře Sinai. Kristus se narodil v Betlémě a zemřel na kříži na hoře Golgota u Jeruzaléma. Všechna křesťanská místa zjevení, zda věhlasná nebo jen místní, se těší velké oblibě a jsou pokládána za posvěcená místa, kde jsou modlitby nebeským zesílením vyslyšeny. Paulus citoval vždy místo, kde hlas boží mluvil k Mojžíšovi z hořícího trní: «Zuj své boty. Stojíš na posvátném místě.»

V Díle milosti sv. Michaela v Dozwilu mluvil svatý archanděl Michael 24 roků k Paulusovi a současně ke všem věřícím. Mnohokrát směl svatý archanděl Michael věřícím obnovit zpověď a jménem Ježíše Krista udělit odpuštění všech hříchů, kterých litovali. Všechna zjevení zprostředkovávají biblicky dosvědčené učení Ježíše, návody k duchovnímu životu, cestu k spojení křesťanských vyznání a prorocká slova o budoucnosti celého světa. Cílem bylo a je příprava na nastávající mocný a velkolepý nový příchod Krista, který ale neznamená zánik světa.

Následující citáty ze zjevení mají vzbudit zvědavost, dovědět se víc o Díle milosti.

Sv. Michael říká: «Já předávám pojem věci v podobenství, v duchovním jazyce. Každý, kdo si zaslouží rozumět, ten tomu rozumí správně, přiměřeně stavu své duše. Zjevení je jako pramen vody. Když nemůžete pochopit, potom odplyne voda zase pryč. Člověk má potom jen zlomky ode všeho.»

Eligius: «To nejdůležitější je, mít pokoj ve vlastním srdci.»

«Kdy Kristus přijde, to ví jen Bůh sám; nevíme to ani my andělé boží. My andělé boží víme jen jedno, že když je ta doba blízko, narodí se na této Zemi velcí duchové boží. Budou přicházet proroci, aby lidem prorokovali a zjevovali, co mají dělat. Oni budou poučovat lidi zvláštním způsobem.»

«Ta doba je blízko. Říkám to ještě jednou. Kristus přijde znovu. Soud se ale vykonává den co den. Každý je souzen už teď.»

«Teď je to na vás samých, tvarovat si svoje svatební roucho. Shromažďujte svoje plody, abyste se nemuseli stydět, že nemůžete nic vykázat.»

Sv. Michael: «Vy žijete na konci času. Ježíš přijal svou matku do nebe. Korunoval jí a učinil jí královnou. Tatáž matka se ukázala již mnohokrát na této Zemi.»

«Bůh vás chce těmito nástroji odlévat do formy, abyste se stali božími dětmi, věrnými obrazy božími.»

«Tato svatyně je posvěcena od samého Ježíše Krista. Při tom byly přítomny zástupy božích andělů. Zástupy božích andělů jsou přítomny na každé bohoslužbě.»

«Mohli byste myslit: Proč musíme tak daleko jezdit, abychom zde oslavili svatou mši? Tento dům je plný milosti. V tomto chrámu Páně působí boží Matka se svými božími anděli.»

«Jste vyvolený lid, když smíte být přítomní a odnášet odtud milost do světa.»

«Kristus zde vytvořil maják. Co říká Kristus. Má svítit ven do celého světa.»

Ježíš Kristus sám posvětil tento, od něho žádaný, chrám se zástupy božích andělů Z nebe poslal, aby se stali lidmi, nástroje Pauluse a Marii a přenesl na ně kněžský úřad. Tím bylo Dílu milosti svěřené nejvyšší dobro: Kristus sám v přítomnosti svého eucharistického těla v tabernáklu a v nekrvavé obnově své oběťi na kříži při každé svaté mši. Při přijímání přichází Ježíš Kristus do srdce každého věřícího a chce v něm žít.

Smrtí nástroje Marie 16. ledna 1988 vstoupilo Dílo milosti do nové fáze. Matthaeus přijal jako od Boha povolaný a Paulusem a Marii prověřený nástroj, místo po jejich boku. On přijal mnoho nebeských zjevení «bohem vedeným písmem», když jeho ruku vedl archanděl, velký svatý, boží Matka nebo dokonce i Ježíš Kristus, zatím co on naslouchal Paulusovu kázání. On nevěděl, co nebeský duch jeho prostřednictvím psal. Ten prorocký úřad byl pro něho zvláště těžké břemeno, když potom musel vyhlásit z příkazu nebeského přísného zjevení, pokárání viny a poklesky věřících. Tak jako Paulus, inspirovaný Svatým duchem, kázal bez jakékoli přípravy, tak se dělo také u Matthaeuse. Často uslyšel během modlitby růžence, před mší, duchovním sluchem kázání předem a mohl ho potom při bohoslužbě jen reprodukovat. V posledních letech se stávalo stále častěji, že mu větu za větou anděl boží, pro něho slyšitelně předříkával a on slova jen svým ústy vyslovoval.

Před lety ho pověřil svatý páter Pio, aby se vrátil k centru křesťanství a ničemu jinému nepřičítal významu než oslavě svaté oběti při mši. Také byla méně častá písmem dávaná zjevení. Bylo nám oznámeno, že my žádná nová zjevení nepotřebujeme, že jsme všechno obdrželi a nyní naše úloha spočívá v tom, obdržené v pokoře realizovat. Již svatý archanděl Michael nám několikrát řekl, že před novým příchodem Krista se musíme obejít bez nástrojů božích.

Vysvěcením Willyho a Thomase na kněze, které Matthaeus z pověření nebes provedl, začalo nové období v Díle milosti sv. Michaela. A smrtí nástroje Matthaeuse 30. září 2003 se splnila věštba, že společenství se musí před novým příchodem Krista obejít bez božích nástrojů.

Jako kněží tohoto mocného Díla milosti se staráme obětavě o všechny duchovní záležitosti věřících. My sami a mnoho věřících si uvědomujeme, že jsme neseni díky přímluvám a duchovní působnosti nástrojů božích, kteří se vrátili domů a díky přítomnosti mnoha andělů božích při každém bohoslužbě. Dílo milosti se dosvědčuje v tom, že ochrana, láska a síla z Boha je kdykoli přítomna a že všichni mohou kdykoliv přijímat hojná požehnání ve svých srdcích. Dílo milosti září do světa, zatímco my jako pokorní křesťané, naplněni paprsky nebeské přízně, jsme se stali zdatnými, poznáním sami sebe a použitím Paulusova učení, abychom mohli potkávat všechny lidi bez předsudků a kdykoli byli připraveni ke službě bližnímu. Dílo milosti bude dokončeno tím, že všechna přízeň, darovaná z nebe a učení spolu s obětmi věřících, se stane světu vzorem, který může být mnohými napodoben.

Thomas a Willy